STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai ir seminarai

Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai ir seminarai

LŽŪKT informacija


2017-07-05

 

Atsižvelgiant į tai, kad šiandien miško savininkams reikia nemažai žinoti apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir praktines aktualijas, kad jie galėtų tinkamai vykdyti miško ūkio darbus, pasinaudoti Europos Sąjungos parama, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija inicijavo nemokamą projektą „Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai / seminarai“.

Planuojama rengti 10 mokymų. Norint juose dalyvauti, reikia labai nedaug – kompiuterio ir interneto. Nuotoliniai nemokami mokymai miško savininkams Lietuvoje rengiami pirmą kartą. Tai unikali galimybė neišvykus iš namų gauti atsakymus į rūpimus miškininkystės klausimus iš šios srities profesionalų. Mokymų tikslas – nuotoliniu būdu mokyti privačių miškų savininkus apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir praktines aktualijas, suteikti būtiniausių žinių apie pagrindinius miškų ūkio darbus, Europos Sąjungos paramą, atsakyti į privačių miško savininkų pateikiamus klausimus. Projektą vykdo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

web-EVF_IKMIS_rapsai-laukai-miskai-(73)

Devintąjį kartą nuotolinių mokymų dalyviai klausėsi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektoriaus dr. Eugenijaus Vaitiekaus paskaitos apie mokesčius miško savininkui už parduotą medieną ir nenukirstą mišką. Buvo aptarti pagrindiniai mokesčiai, ekonominis valstybinio miškų ūkio reguliavimas, individualios veiklos vykdymo būdai. Anot lektoriaus, nenukirsto miško ir (ar) žaliavinės medienos pardavimo pajamų apmokestinimo GPM tvarka priklauso nuo to, ar gyventojas vykdo individualią miškų ūkio veiklą, ar ne. Nuo to priklauso ir tai, kuriame metinės pajamų deklaracijos priede – GPM308V ar GPM308T – šios pajamos turės būti deklaruotos. Jei gyventojas apvaliąją medieną ar nenukirstą mišką parduoda juridiniam asmeniui (įmonei), prievolė apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį nuo medienos pardavimo pajamų tenka įmonei (pirkėjui). Kai mediena parduodama fiziniam asmeniui, ši prievolė tenka pačiam pardavėjui, t. y. gyventojui, gavusiam medienos pardavimo pajamų.

Mokymų medžiagą „Mokesčiai miško savininkui už parduotą medieną ir nenukirstą mišką“ galima peržiūrėti čia:

Mokymų „Mokesčiai miško savininkui už parduotą medieną ir nenukirstą mišką“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Web-Kretinga-kelias

Gegužės pabaigoje vykusiuose nuotoliniuose mokymuose dalyviai klausėsi jau aštuntos paskaitos. Šį kartą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektorius Henrikas Stravinskas nuotolinių mokymų dalyvius supažindino su  miško sanitarine ir priešgaisrine apsauga.

Aptarti pagrindiniai miško sanitarinę apsaugą reglamentuojantys dokumentai, supažindinta, kiek  2016 m. Lietuvos valstybiniuose miškuose buvo pažeistų medynų ir želdinių, aptarti aplinkos veiksniai, turintys įtakos medžių būklei, pristatytos ūkinės, fizinės-mechaninės, biologinės miško apsaugos priemonės, priminta, kaip įvertinti medžių būklę pagal lajos morfologinius rodiklius, kokie yra šaknų žėlinių ir želdinių kenkėjai, neinfekcinės augalų ligos ir kt.

Mokymų medžiagą „Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga“ galima peržiūrėti čia:

Mokymų „Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Laukiame kiekvieno iš Jūsų kituose mokymuose. Artimiausių mokymų sąrašą rasite užsiregistravę internetinėje svetainėje www.ikmis.lt

Kovą vykusiuose nuotoliniuose mokymuose dalyviai klausėsi šeštos paskaitos „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ (KPP). Lektorė – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė Vita Guogaitė.

Lektorė pristatė pagrindines priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ (paraiškos baigtos rinkti kovo 31 d.) veiklos sritis, aptarė KPP priemonių atrankos kriterijus, laukiamus įsipareigojimus, paraiškų pildymą, priėmimą ir vertinimą.

Apžvelgė priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ (paraiškos priimamos nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d.) prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus, remiamas veiklas, galimus pareiškėjus, tinkamas finansuoti išlaidas, paramos dydį ir intensyvumą, projektų atrankos kriterijus ir kt. aktualią informaciją.

Mokymų medžiagą „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ galima peržiūrėti čia:

Mokymų „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Web-Kretinga

Balandžio pabaigoje vykusiuose nuotoliniuose mokymuose dalyviai klausėsi septintos paskaitos –„Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ (KPP). Lektorė – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė Vita Guogaitė.

Lektorė pristatė pagrindines priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis (Investicijos į miškininkystės technologijas, Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas), informavo apie paraiškų rinkimo grafiką, aptarė prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus ir sąlygas bei reikalavimus paramai gauti.

Aptarta priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ aktuali informacija.

Mokymų medžiagą „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ galima peržiūrėti čia:

Mokymų „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Vasarį nuotolinių mokymų dalyviai klausėsi penktos paskaitos „Miško atkūrimas ir įveisimas“ (lektorius Eugenijus Vaitiekus). Besimokantieji buvo supažindinti su LR miškų įstatymo nuostatomis, taikomais miško atkūrimo ir įveisimo būdais, buvo aptarti miško sodinimo įrankiai, želdinių apsauga.

Reikėtų žinoti, kad privačioje žemėje miškas veisiamas, medynai ir (ar) krūmynai pertvarkomi ir neteisėtai iškirstas miškas atkuriamas vadovaujantis nuostatais, parengus Miško želdinimo ir žėlimo projektą pagal nuostatų 6 priede nurodytą formą. Privačioje žemėje miškas veisiamas parengus miško atkūrimo ir įveisimo projektą, kurį turi tvirtinti miškų urėdijos, kurios teritorijoje veisiamas miškas, įgaliotas pareigūnas.

Mokymų medžiagą „Miško atkūrimas ir įveisimas“ galima peržiūrėti čia:

Mokymų  „Miško atkūrimas ir įveisimas“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Web-teksto

Valstybinės miškininkystė sektorius apie 90 proc. pajamų gauna už paruoštą apvaliąją medieną. Tad apie tai reikia nemažai išmanyti. Jei padarome klaidų, ruošdami apvaliosios medienos gaminius ir juos matuodami, tai, žinoma, atsiliepia ir pajamoms. Ką reikia išmanyti norint teisingai susipjaustyti stiebą ir paruošti tokius medienos gaminius, kurie turėtų rinkoje paklausą ir būtų galima už juos gauti didesnę kainą?

Naudingą informaciją dalyviai sužinojo internetinėje svetainėje www.ikmis.lt užsiregistravę į sausį vykusius nuotolinius mokymus „Apvaliosios medienos gaminiai, jų matavimas ir rinkodara“. Šeštąjį seminarą  vedė doc. dr. Albinas Tebėra, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros dėstytojas.

Mokymų medžiagą „Apvaliosios medienos matavimo būdai ir apvaliosios medienos gabenimas“  galima peržiūrėti čia:

Mokymų  „Apvaliosios medienos gaminiai, jų matavimas ir rinkodara“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Web-teksto-maza

Miško savininkai prie kompiuterių ekranų pasiklausyti ketvirtojo seminaro „Leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka“ buvo sukviesti gruodžio 15 dieną. Seminare Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojas dr. Eugenijus Vaitiekus informavo klausytojus, nuo ko reikia pradėti norinti gauti leidimą, kada jis privalomas, kur kreiptis ir kaip visą procedūrą teisingai atlikti. Susipažino su dokumentais ir nuostatais, reglamentuojančiais leidimų išdavimo tvarką. Atsižvelgiant į dalyvių klausimus, buvo aptartos ir kitos miškų tvarkymo aktualijos.

Mokymų „Leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka“ medžiagą galite peržiūrėti čia.

Mokymų „Leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Web-teksto1

Trečiajame seminare „Miškotvarkos projektai“, vykusiame lapkričio 18 d., dalyviai sužinojo, kas yra miškotvarkos projektas, kam ir kodėl jis reikalingas (miškotvarkos projekto nereikia, kai miško valda yra iki 3 ha arba kai medyne vyrauja menkavertės medžių rūšys), kokios sąlygos būtinos miške, kad jį būtų galima parengti, koks projekto galiojimo laikotarpis, kas jį rengia ir kt. aktualius klausimus. Į visus juos atsakė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojas doc. Andrius Kuliešis.

Seminare buvo pateiktos skaidrės ir vaizdinė informacija. Seminaro pabaigoje kiekvienas dalyvis, galėjo užduoti klausimus dėstytojui, padiskutuoti.

Mokymų „Miškotvarkos projektai“ medžiagą galite peržiūrėti čia

Mokymų „Miškotvarkos projektai“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Antrą kartą norinčius pasiklausyti apie miškininkystę specialistai kvietė į spalio 31 d. vykusį seminarą ,,Miško ugdymo kirtimai‘‘. Mokymus vedė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojas doc. Andrius Kuliešis.

Žinoma, kad norint užauginti tvarų ir produktyvų medyną, reikia su juo dirbti. Laiku padaryti ugdomieji kirtimai vėlesniame amžiuje gali leisti pasiekti žymiai didesni produktyvumą nei tie medynai, kurie nebuvo ugdomi tam tikru metu. Miško savininkai, dalyvavę mokymuose susipažino su ugdomųjų kirtimų rūšimis, kada juos tikslinga vykdyti ir kaip tai teisingai padaryti. Besidomintys sužinojo ugdymo kirtimų intensyvumą, tam tikrų medžių rūšių ugdymo principus. Išklausę šią paskaitą, miško savininkai jau sužinojo pagrindinius etapus, kuriais gali vadovautis dirbdami miške. Laikydamiesi  specialistų rekomendacijų ugdydami medynus, savininkai turi galimybę „susidraugauti“ su savo mišku ir ateityje pasiekti norimų rezultatų, nes, kaip žinome, gamta pati save reguliuoja, tad nukrypus nuo natūralių veiksnių, kurie yra priimtini, nepasieksime norimo tikslo.

Seminare buvo pateiktos skaidrės ir vaizdinė informacija. Seminaro pabaigoje kiekvienas dalyvis, galėjo užduoti klausimus dėstytojui, padiskutuoti. Šis seminaras buvo aktualus ypač tiems klausytojams, kurie savo miške turi jaunų medynų arba tik planuoja įsigyti ar įveisti, bei tiems, kurių miške auga brandos nepasiekę medynai. Laukiame kiekvieno iš Jūsų kituose mokymuose. Artimiausių mokymų sąrašą rasite užsiregistravę internetinėje svetainėje www.ikmis.lt

Mokymų ,,Miško ugdymo kirtimai“ medžiagą galite peržiūrėti čia

Mokymų ,,Miško ugdymo kirtimai“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Kirtimai820

Pirmieji nuotoliniai mokymai „Pagrindiniai miško kirtimai“ vyko spalio 12 d. Užsiregistravę dalyviai galėjo sužinoti miško kirtimų klasifikavimą, pagrindines miško kirtimų sąvokas, kirtimo amžiaus apribojimus pagal miškų grupes. Kiekvienas pagrindinių miško kirtimų atvejis buvo detaliai išnagrinėtas, pateiktas jo aprašymas, kada galima jį vykdyti ir kaip jis taikomas. Kiekvienas kirtimo būdas taikomas atsižvelgiant į tam tikrus aspektus, tokius kaip miško funkcinė paskirtis, medyno tipas, savininko tikslas ar taikomi apribojimai. Buvo kalbėta apie kirtimo amžius atskiroms medžių rūšims, skirtingose miškų grupėse ir jų apribojimus. Aptarti plynųjų kirtimų taikymo apribojimai, biržių kryptys ir pločiai, šliejimo laikas.

Seminare buvo pateiktos skaidrės ir vaizdinė informacija. Dalyviai ne tik galėjo skaityti jiems rodomą medžiagą, bet ir klausytis bei matyti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoją Evaldą Survilą. Seminaro pabaigoje kiekvienas dalyvis galėjo užduoti klausimus dėstytojui, padiskutuoti.

Šis seminaras buvo ypač naudingas miško savininkams, turintiems jau brandos amžių pasiekusį mišką, mat jie sužinojo, kokią pagrindinių kirtimų rūšį jie gali taikyti savo miškuose.

Laukiame kiekvieno iš Jūsų kituose mokymuose. Artimiausių mokymų sąrašą rasite užsiregistravę internetinėje svetainėje www.ikmis.lt

Mokymų „Pagrindiniai miško kirtimai“ medžiagą galite peržiūrėti čia

Mokymų „Pagrindiniai miško kirtimai“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


230

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/

testKitokia

mobili laboratorija

pasaru-tyrimo-baneris

integruota augalu apsauga

nuotoliniai mokymai

zemes ukis

Ukininko-patarejas

LAS

MU-230x230

es paramos

artoju-baneris

METU UKIS_1

 

baneris

BANERIS-MODERNIZAVIMO-MAZIUKAS

kitoks

baneris

LMGAGA-230x

baneris_1

mokymu misku baneris

ikmis

egeba

 

miskininkystes-baneris

IVYKUSIU MOKYMU MEDZIAGA_1

manto-baneris

PARAMA MISKAMS IVEISTI


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos