STRAIPSNIAI > MIŠKININKYSTĖ > ES parama miškų tvarkymui modernizuoti

ES parama miškų tvarkymui modernizuoti

Aušra Petronytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ekonomikos konsultantė


2016-08-24

 

Daugiau nei trečdalį šalies teritorijos užima miškai. 2015 m. sausio 1 d. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, miško žemės plotas buvo 2179,9 tūkst. ha ir užėmė 33,4 proc. šalies teritorijos. Apie pusę visos miško žemės sudarė valstybinės reikšmės miškai – 1084,5 tūkst. ha, kita dalis – 832,1 tūkst. ha, priklausė privatiems asmenims.

Šalies privačių miškų ūkyje vyrauja smulkios valdos – vidutinis valdos dydis – 3,3 ha. Tokias valdas sudėtinga prižiūrėti, nes miško savininkams trūksta ne tik motyvacijos, bet ir investicijų. Todėl Lietuvos kaimo plėtros programoje buvo numatyta galimybė miškų valdytojams modernizuoti miškų ūkius, t. y. investuojant ES paramos lėšas, diegti miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijas bei teikti paslaugas miškų sektoriuje. Taip pat pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynus, krūmynus ir kt.

Skirta parama. Miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Šiam paraiškų surinkimo etapui numatyta 1,894 mln. 2015 m. pareiškėjai programoje dalyvavo vangiai, buvo surinktos 38 paraiškos, kurių prašoma paramos suma – 1,78 mln. Eur. Per visą 2014–2020 metų laikotarpį pagal šią veiklos sritį numatyta 11,585 mln. Eur paramos.

Remiamos veiklos sritys:

  1. Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas.
  2. Minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.
  3. Vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos suma. Paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 50 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį – 200 tūkst. Eur sumos. Kai vykdoma pirmosios srities veikla, gali būti finansuojama iki 50 proc., o antrosios ir trečiosios – iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos paraiška gali būti teikiama pagal kelias veiklos sritis, tačiau pareiškėjas per vieną paramos paraiškų surinkimo etapą gali pateikti tik vieną paraišką.

Tinkamos finansuoti išlaidos. Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios susijusios su jo įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Jos privalo būti realiai suplanuotos, pagrįstos, neviršijančios vidutinių rinkos kainų ir patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos (išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 m. iki paramos paraiškos pateikimo dienos).

Pagal pirmąją veiklos sritį pareiškėjas gali įsigyti naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką ir įrangą (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės; miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis; savikrovės priekabos; medvežiai; medkirtės ar medžių kirtimo galvutės; mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti; speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui); pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įrangą ir techniką (mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga; mobilios lentpjūvės).

Pagal antrąją veiklos sritį remiamas nelikvidinės medienos sutvarkymas; dirvos paruošimas; sodmenų įsigijimas; sodmenų transportavimas ir sodinimas; sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai); priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.

Pagal trečiąją veiklos sritį numatyta finansuoti vidinės miškotvarkos projekto (-ų) bei miško želdinimo ir žėlimo projekto (-ų) (kaip savarankiškų investicijų) parengimo ar tikslinimo darbus.

Specialūs reikalavimai, jei investuojama pagal pirmąją veiklos sritį. Jei paramos siekiama miško ūkiui modernizuoti, miškui kirsti, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijoms diegti ar paslaugoms miškų sektoriuje teikti, pareiškėjas (išskyrus savivaldybes) privalo užsiimti miško ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 m. iki paramos paraiškos pateikimo. Taip pat iš šios veiklos pareiškėjas turi gauti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR teisės aktų nustatytus reikalavimus, būti ekonomiškai gyvybingas, turi būti parengtas miško valdos (miško žemės), į kurią investuojama, miškotvarkos projektas ir kt.

Specialūs reikalavimai, jei investuojama pagal antrąją veiklos sritį. Parama minkštųjų lapuočių iki 20 m. amžiaus jaunuolynams ir krūmynams pertvarkyti skiriama tik IV (ūkinių) miškų grupės miškų savininkams. Paramos lėšomis finansuojamas tik krūmynų ir tik veiklos srities taisyklėse numatytų medžių rūšių medynams (baltalksnių, gluosnių, blindžių) pertvarkyti. Su paraiška būtina pateikti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, patvirtintą Miškų urėdijos, kurios veiklos teritorijoje yra pertvarkomas plotas. 

Kviečiame visus, pretenduojančius gauti paramą, kreiptis į artimiausią LŽŪKT rajono biurą. Ekonomikos konsultantai supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins miško atitiktį projektų atrankos kriterijams, parengs verslo planą ir užpildys paraišką.
Esant poreikiui, miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektus.

Parengta pagal LKP 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas” paramos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas ŽŪM ministro įsakymu Nr. 3D-398 (2016-06-30).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Nuotoliniai mokymai: mokesčiai už parduotą medieną ir nenukirstą mišką
Miško savininkų nuotoliniai mokymai: miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


230

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/

testKitokia

mobili laboratorija

pasaru-tyrimo-baneris

integruota augalu apsauga

nuotoliniai mokymai

zemes ukis

Ukininko-patarejas

LAS

MU-230x230

es paramos

artoju-baneris

METU UKIS_1

 

baneris

BANERIS-MODERNIZAVIMO-MAZIUKAS

kitoks

baneris

LMGAGA-230x

baneris_1

mokymu misku baneris

ikmis

egeba

 

miskininkystes-baneris

IVYKUSIU MOKYMU MEDZIAGA_1

manto-baneris

PARAMA MISKAMS IVEISTI


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos